ÚSTAVNÁ LIEČBA

CPLDZ Košice poskytuje dobrovoľné protialkoholické, protitoxikomanické liečenie, liečenie nelátkových závislostí a súdom nariadené ochranné liečenie jednak ambulantnou a jednak ústavnou formou.

Na ústavnú liečbu môže byť prijatý pacient vo veku minimálne 19 rokov (ambulantne môžu byť vedení aj mladší pacienti - 16 až 18-roční).  

Ústavná liečba zahŕňa komplexnú lekársku, psychoterapeutickú a ošetrovateľskú starostlivosť zahŕňajúcu diagnostiku a liečbu porúch spojených so závislosťou. Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou a je indikovaná ako prvá terapeutická voľba alebo po zlyhaní ambulantnej liečby (pozn.: Liečba akútnej intoxikácie neprebieha v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach na liečbu závislostí, ale prebieha na psychiatrických oddeleniach nemocníc). Zmluvnými zdravotnými poisťovňami CPLDZ Košice sú: Všeobecná zdravotná poisťovňa, zdravotná poisťovňa Dôvera, zdravotná poisťovňa Union.

Ústavná (lôžková) liečba zahŕňa:

 1. Detoxifikačný pobyt (14 dní): Režimová liečba na oddelení, ktorá pozostáva z kombinácie medikamentóznej liečby a následnej podpornej liečby vo forme skupinových sedení, režimovej liečby, ergoterapie. Jej cieľom je zvládnutie odvykacích (abstinenčných) príznakov.
 2. Strednodobú (celú) liečbu (84 dní): Ide o štruktúrovaný program - režimovú liečbu s komplexnou odbornou starostlivosťou, ktorá zahŕňa rozhovory a medikamentóznu liečbu pod dohľadom lekára, komunitné stretnutia a psychoterapeutické aktivity s cieľom získania náhľadu, zmeny postojov, behaviorálnej korekcie správania za účelom trvalej abstinencie.
 3. Ochrannú liečbu (súdom nariadenú liečbu v trvaní 90 dní).
 4. Ústavné (lôžkové) nastavenie pacienta na substitučnú liečbu a zvládnutie abstinenčných príznakov (14 dní): je určená pre ľudí závislých od opiátov, pri ktorej je pod lekárskym dohľadom pacientovi podávaná náhradná látka namiesto pôvode užívanej drogy, ktorá pomáha zvládnuť abstinenčné príznaky. Po zvládnutí abstinenčných príznakov pacient následne pokračuje v dlhodobom liečebnom programe (minimálne rok) ambulantnou formou liečby s cieľom postupného znižovania až úplného vysadenia tejto náhradnej látky pod dohľadom lekára.

Informácie pre pacienta a príbuzných pred prijatím na ústavnú liečbu

Príjem pacientov v objednaný deň nástupu na ústavnú liečbu je v čase od 09:00 do 09:30 hod. Pacienti, ktorí sa nedostavia v tomto čase budú preobjednaní na iný termín.

Je potrebné si so sebou priniesť:

 • kartičku poistenca
 • ak pacient/ka užíva pravidelne lieky, prinesie si so sebou lieky (v blistroch, originálnych fľaštičkách, nie v dávkovačoch liekov) na celú dobu liečenia, t. j. na 14 alebo 90 dní
 • posledné lekárske správy od odborných lekárov, najmä tie, v ktorých lekár odporúča užívanie daného lieku
 • ak má pacient/ka už vypísané potvrdenie o práceneschopnosti (tzv. začatú PN-ku), prinesie ju so sebou, resp. oznámi ošetrujúcemu lekárovi, že už má otvorenú elektronickú PN-ku a chce v nej pokračovať
 • aspoň tri malé zošity (formát A5), tri perá, pyžamo, bežné denné oblečenie (nohavice, nie tepláky), na poobedie domáci úbor, športový úbor, prezuvky, športovú obuv, hygienické potreby (aj toaletný papier), hrnček alebo pohár, malú lyžičku, zopár rúšok alebo respirátorov v prípade potreby

Prijatý(á) pacient/ka dostane najbližšiu stravu až na večeru.

V deň nástupu je pacient/ka povinný(á) zaplatiť paušálny poplatok (platba za poskytované služby mimo zdravotnej starostlivosti) počas hospitalizácie v CPLDZ Košice (každý začatý týždeň 5 eur):

 • 12 týždňov (štandardná dĺžka hospitalizácie, ochranná ústavná liečba - súdom nariadená): 60 eur,
 • 2 týždne (detoxifikačná, substitučná, posilňovacia liečba): 10 eur.

Platbu pacient uhradí v hotovosti alebo predloží potvrdenie o zaplatení poplatku prevodom na účet:

IBAN: SK7781800000007000287226

Názov účtu: CPLDZ Košice

Za cennosti a finančné prostriedky neručíme, preto odporúčame nemať so sebou cenné veci ani značnú finančnú hotovosť. Peniaze v hodnote vreckového možno využiť na nákup nevyhnutných vecí alebo voľnopredajných liekov, pokiaľ to nemôžu/nedokážu zabezpečiť príbuzní pacienta (raňajky, obed a večera sú pre pacientov zabezpečené počas celej dĺžky hospitalizácie v centre). Takisto je možné využiť peniaze ako vstupné (napr. do planetária, botanickej záhrady, múzea...) v rámci terénnych (edukačných) terapií, ktoré sa v našom centre pravidelne organizujú.

Pacient môže prijímať návštevy (dve dospelé osoby na jedného pacienta) v presne stanovených dňoch a časoch. Rovnako po splnení vopred stanovených podmienok má pacient nárok na vychádzku v určených dňoch a časoch (najskôr po ukončení druhého týždňa hospitalizácie). Veci pre pacientov sa preberajú v prítomnosti služby na bráne v čase od 14:30 do 16:30 hod. Do 14:30 hod. absolvujú pacienti terapeutický program, ktorý je pre nich záväzný!

Pokiaľ pacient v prípade pridruženého ochorenia potrebuje neodkladne absolvovať lekárske vyšetrenia (týka sa to aj predpisu liekov) alebo si vybaviť úradné záležitosti, odporúča sa urobiť tak pred nástupom na ústavnú liečbu (hospitalizáciu).

Prosíme pacientov, aby na hospitalizáciu prichádzali v kompenzovanom somatickom (telesnom) stave, t. j. vyšetrení odborným lekárom a nastavení na liečbu. Pokiaľ pacient trpí napr. akútnou bolesťou zuba, má opuch končatiny alebo inej časti tela, utrpel pred nástupom (alebo v deň nástupu) na hospitalizáciu úraz hlavy, má iný akútny zdravotný problém alebo zanedbané chronické ochorenie, má pred nástupom na dlhodobú psychiatrickú hospitalizáciu do nášho centra absolvovať príslušné odborné lekárske vyšetrenie. Pokiaľ pacient pravidelne navštevuje svojho všeobecného lekára, je vítaný (nie je povinný) aj výpis zo zdravotnej dokumentácie (diagnózy a zoznam aktuálne užívaných liekov s dávkovaním).

Platí, že v CPLDZ Košice je zakázané používať mobilný telefón v priebehu pracovného dňa, v čase nočného pokoja od 22.00 hod. do nasledujúceho dňa, do 14.30 hod. a v čase ďalších terapeutických aktivít.

Každý pacient má okrem svojich práv aj povinnosti. Tými sú prísne dodržiavanie režimových pravidiel, s ktorými sa oboznamuje prvý deň (prvé dni) hospitalizácie (ich nedodržanie sa hodnotí čiernymi lúčmi). Všetky terapeutické aktivity sú pre pacienta záväzné. Ich súčasťou je aj písanie denníka (22 riadkov, jedna strana zošita formátu A5), zodpovedností, prípadne poznámok z niektorých terapeutických aktivít.

Súčasťou liečby je aj rodinná terapia, ktorú odporúčame v priebehu hospitalizácie pacienta využiť. Termíny rodinnej terapie a možnosti prihlásenia sa na ňu nájdete po kliknutí sem.

Fajčiť nikotínové cigarety je v našom centre povolené len vo vyhradených časoch a na vyhradenom mieste v exteriéri centra, avšak povzbudzujeme všetkých pacientov k tomu, aby sa počas hospitalizácie u nás vydali na cestu abstinencie aj od nikotínu.


Nie je hanbou prísť na hospitalizáciu prvýkrát ani znovu

 • Dostaviť sa na ambulanciu v ordinačných hodinách na vyšetrenie čím skôr po extrémne silnom bažení takmer/už vedúcemu k opätovnému užitiu návykovej látky, vykonaniu návykovej činnosti.
 • Neočakávať, že to zastavím sám/sama.
 • Ambulantná liečba pri plne rozvinutej závislosti väčšinou nie je postačujúca.
 • Pracovať s pocitom viny/hanby, pre ktorý odkladám liečbu.
 • Pracovať s presvedčením, že "načo znovu prídem na liečbu, ak mi predtým nepomohli." Skôr ja som ešte nebol dostatočne pripravený zmeniť svoje myslenie, ponárať sa hlbšie do svojho vnútra, otvárať ho pred niekým, pracovať na sebe, spolupracovať s terapeutom, urobiť pre seba viac..., ešte nedozrelo moje rozhodnutie abstinovať...