DOLIEČOVANIE

Závislosť ako celoživotná diagnóza

 • Z niečoho vychádza - predisponovaná osobnosť (genetika, vlastnosti osobnosti, psychická odolnosť, sebakontrola...), neistota samým sebou s nedostatočným pocitom bezpečia a zakotvenia v živote... silná túžba po objavovaní nepoznaného s vysokou závislosťou na odmene pri porušenom mechanizme detekcie ohrozenia a vyhýbania sa mu, nehovoriac o poruche pudov, návykov a impulzov či pozornosti... výchova, vzťahy, partia, dlhotrvajúca vnútorná nepohoda, zranenia, traumy...
 • K niečomu vedie - mení osobnosť človeka, narúša sociálne vzťahy, poškodzuje zdravie...

Liečba závislosti (ambulantná, ústavná, doliečovanie) je

 • celoživotná,
 • komplexná (farmakologická, psychoterapeutická, individuálna, skupinová, zameraná na človeka ako celok),
 • kľúčovým rozhodnutím sa v živote pacienta.  

Doliečovanie je

 • celoživotné,
 • komplexné (pestrá ponuka aktivít zameraných na závislosť, ale aj sebapoznanie, osobnostný rast, zvyšovanie kvality života a vzťahov...),
 • kľúčové pre dlhodobú abstinenciu (fixácia dobrých návykov, venovanie sa svojmu vnútornému svetu, vnútorným aj vonkajším konfliktom v každodennej realite pacienta),
 • úspešné až v 80 % prípadov.

Prvý rok doliečovania je najdôležitejší. Ak pacient presvedčí sám seba o tom, že po hospitalizácii je zdravý a zvládne abstinovať sám, odchádza domov v sebaklame a opakovane prichádza k nám na hospitalizáciu sklamaný zo seba.

Doliečovanie ako nástroj sebapoznania, budovania seba a prevencie relapsu

Zahŕňa:

 • adaptáciu v rodinnom prostredí,
 • spoluprácu s rodinou
 • prijatie roly abstinujúceho v sociálnom prostredí a komplexnú podporu v abstinencii
 • nadobúdanie pracovných stereotypov
 • stabilizáciu v prežívaní, zvládanie stresu
 • podporu v pokračovaní v osvojenom režime a v novom životnom štýle
 • oslobodenie myslenia, mentálnu hygienu...

Formy doliečovania

 1. resocializačné zariadenie - pokračovanie ústavnej liečby pri zlom zázemí, neistote v trvalej abstinencii, po opakovaných recidívach... 
 2. ambulantné kontroly (kontroly u psychiatra) - kontakt s lekárom, manažment liečby...
 3. individuálna psychoterapia - psychológ, psychiater (neschopnosť zvládať úzkosť, stres, pocit menejcennosti, smútku, pracovné, rodinné problémy a iné ťažkosti)...
 4. skupinová psychoterapia (zobraziť ponuku v našom centre) - ako vyjadriť svoj názor, vypočuť si iného, rozhodovať sa, zdieľať, dôverovať, byť prijímaný... 
 5. kluby (A-klub) - kontakt, budovanie rodinných väzieb s abstinentmi bez prítomnosti terapeuta...
 6. párová, rodinná psychoterapia
 7. dlhoročný "abstinent na linke" a budovanie kvalitného podporujúceho zázemia - partnerský vzťah (nie je liekom na všetko), rodina, práca, koníčky, NOVÍ/ZRELÍ priatelia...
 8. posilňovacie ústavné pobyty

Úspech si čosi žiada a zvyčajne cesta k nemu nie je prechádzka ružovou záhradou.

Čo je to "čosi" v mojom živote? Disciplína? Vytrvalosť? Odpustenie sebe samému? Pokora? Autentickosť v prezentovaní seba? Vnútorná sloboda, nezávislosť? Videnie vlastnej hodnoty? Niečo iné?