Prehľad zmlúv a VO

V súvislosti s uznesením vlády SR č.491/2010 z 15. 07. 2010, sú aj na internetovej stránke CPLDZ KE zverejňované zmluvy z verejného obstarávania.

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Zmluvy CPLDZ Košice platné od 01. 01. 2011 sú uverejnené na Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk). Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií.

Profil verejného obstarávateľa

Zmluvy, ktoré sú výsledkom procesu verejného obstarávania (aktualizované 28. 05. 2019)

ZÁKAZKY PODĽA §9 ODS. 9 (aktualizované 27. 10. 2015)

27. 10. 2015 - Názov zákazky: Rekonštrukcia hygienických zariadení 

05. 02. 2015 - Názov zákazky: Farmaceutické výrobky 

04. 02. 2015 - Predmet zákazky: Odber zemného plynu na obdobie 12 mesiacov 

29. 10. 2014 - Názov zákazky: Izolácia základov budovy 

29. 10. 2014 - Názov zákazky: Posuvná brána 

20. 10. 2014 - Názov zákazky: Maliarske služby 

24. 01. 2014 - Názov zákazky: Preskúmanie systému manažérstva kvality, recertifikácia 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY; aktualizované 24. 03. 2014)

Názov zákazky:

Zabezpečenie poskytovania celodenného stravovania pre pacientov CPLDZ Košice

Oznámenie: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Príloha č. 1 CPLDZ ku RD

Príloha č. 1 k SP - Krycí list ponuky uchádzača CPLDZ

Príloha č. 2 k SP - Vyhlásenie uchádzača na poskytnutie služieb CPLDZ

Príloha č. 3 k SP - Č. vyhlásenie k iným ZP CPLDZ

Príloha č. 4 k SP - referencie

Príloha č. 5 k SP - CPLDZ

Príloha č. 6 k SP - CPLDZ

Príloha č. 7 - Subdodávatelia CPLDZ

Stravovanie FIN. SP 2014

Všetky súvisiace dokumenty

Doplnené súbory (6. 3. 2014)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. 1 zákona o Verejnom obstarávaní

Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov

Doplnené súbory (19. 03. 2014)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. 1 zákona o Verejnom obstarávaní - Otváranie častí ponúk "kritériá"

Doplnené súbory (24. 03. 2014 )

Zápisnica z otvárania obálok

Zápisnica z vyhodnotenia

NADLIMITNÉ ZÁKAZKY

Archív VO