Politika kvality

Štátna príspevková organizácia CPLDZ Košice, ktorej hlavným zameraním je poskytovanie zdravotníckej starostlivosti osobám závislým od psychoaktívnych látok a zneužívajúcim tieto látky, založenej v roku 2004 sa zaväzuje k ďalšiemu rozvoju organizácie, neustálemu zlepšovaniu úrovne kvality a k všestrannému uspokojovaniu očakávaní, potrieb i predpokladaných požiadaviek pacientov i ďalších požiadaviek, ako sú napr. požiadavky legislatívne.

Našim zámerom je vyvinúť maximálne úsilie preto, aby sme poskytli pacientovi služby na odbornej a kvalitatívnej vysokej úrovni, ktoré zvyšujú jeho spokojnosť a prispievajú k jeho lepšiemu uplatneniu sa v živote a spoločnosti. Strategickou víziou našej organizácie je vytvoriť zdravotnícke zariadenie, ktoré je stabilné, schopné dlhodobo dosahovať očakávané výsledky v oblasti medicíny drogovej závislosti a všetkých služieb s touto činnosťou spojených, pričom potreby a priania našich pacientov sú hlavným zdrojom ďalšieho vývoja organizácie.

K splneniu vyššie uvedeného záväzku vedenie CPLDZ Košice vyhlasuje a zaväzuje sa plniť nasledujúce zásady politiky kvality:

Vzťah k pacientovi

 • Pacient je hlavným hodnotiteľom kvality našich služieb a našej činnosti.
 • Naša strategická úloha PACIENT - NÁŠ PARTNER.

Vzťah k spoločnosti a k trhu

 • Našim cieľom je zlepšovanie súčasného postavenia organizácie v spoločnosti.
 • Naša organizácia zabezpečuje nevyhnutnú podporu pre zaistenie poskytovaných služieb, monitorovanie a analyzovanie, aby boli dosiahnuté plánované výsledky a neustále zlepšovanie.
 • Naša organizácia dbá o optimálne zaisťovanie a využívanie potrebných zdrojov.

Vzťah k zamestnancom

 • Každý náš zamestnanec je presvedčený o význame kvality pre prosperitu organizácie, pozná svoju zodpovednosť a postavenie v SMK.
 • Kvalitná a zodpovedná práca je zárukou úspechu organizácie.

Vzťah k dodávateľom

 • Všetci naši dodávatelia sú schopní dodávať presne podľa našich potrieb a špecifikácií.
 • Chceme len spoľahlivých a kvalitných dodávateľov.
 • Budeme sa usilovať o dodávateľov s rovnakou úrovňou zaistenou kvalitou.
 • Budeme ich hodnotiť, vyberať a úzko s nimi spolupracovať tak, aby splnili naše očakávanie.

Vzťah k systému kvality

 • Našou snahou je dosiahnuť súlad s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016 a tým splniť požiadavky systému manažmentu kvality.
 • Vedenie organizácie sa zaväzuje k plneniu politiky kvality ako súčasť filozofie spoločnosti smerujúcej k neustálemu zlepšovaniu SMK a trvalej orientácie na spokojných pacientov-klientov.