Cenník

Zoznam ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB pri ktorých možno požadovať úhradu (PRIAMA ÚHRADA PACIENTOM)


V súlade so zákonom č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vznení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


A. Prehliadky a lekárske posudky na NELEKÁRSKE ÚČELY

1. Psychiatrické vyšetrenie na vodičský preukaz - zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.

40 €

2. Psychiatrické vyšetrenie pre políciu v zmysle Vyhlášky č. 361/2011:

2a. Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu.

125 €

2b. Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od iných psychoaktívnych látok okrem alkoholu (vrátane prvého toxikologického vyšetrenia moču). 

185 €

2c. Každé ďalšie toxikologické vyšetrenie moču.

85 €

3. Psychiatrické vyšetrenie na administratívne účely - o zdravotnej spôsobilosti iné (pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom, pred prácou v zahraničí, pred nástupom na špecializačný kurz, pred štúdiom na SOU, SŠ, VŠ, pred športovou súťažou)

40 €

4. Psychologické vyšetrenie o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 

70 €

5. Psychologické vyšetrenie ne nelekárske účely (napr. pre sociálne účely) 

50 €

6. Kópia zdravotného dokumentu pre nelekárske účely

5 €

B. Výkony pre pacienta/klienta - poistenca zdravotnej poisťovne, ktorá neuzavrela zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo PACIENT NEMÁ ZDRAVOTNÉ POISTENIE V SR

PSYCHIATRICKÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

7. Hospitalizácia - jeden lôžkodeň

90 €

8. Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptu(-ov) a lekárskej správy).

40 €

9. Kontrolné vyšetrenie a dispenzárna starostlivosť vrátane rád dokumentácie. Vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu vzťahujúceho sa na príslušný syndróm pomocou verbálnej intervencie obsahu je subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. 

20 €

10. Kontrolné psychiatrické vyšetrenie s liečbou psychopatologicky definovaného chorobného stavu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (pokus o samovraždu) vrátane verbálnej intervencie vzťahujúcej sa na príslušný syndróm. 

35 €

11. Psychiatrické vyšetrenie pri nastavovaní na metadon (alebo substitučnú liečbu) so zhodnotením doplňujúcich somatických nálezov. 

20 €

12. Podávanie substitučnej liečby pri liečbe závislosti od psychoaktívnej látky. 

7,50 €

13. Odber krvi venepunkciou do jednej skúmavky. 

4 €

KONZULTÁCIE, EDUKÁCIA

14. Zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od príbuzných alebo od iných, k chorému vzťahovo významných osôb a poučenie a vedenie rodinného príslušníka v súvislosti s liečbou psychicky chorého.

10 €

15. Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého (min. 15 min). 

10 €

16. Podporné vedenie osoby/osôb, ktorá je vo vzťahu alebo v kontakte s dieťaťom alebo mladistvým v súvislosti s vyšetrením alebo liečbou chorého.

15 €

17. Konzultácia s rodinnými príslušníkmi ambulantných pacientov bez účasti pacienta (30 min.). 

10 €

PSYCHOTERAPIA

18. Individuálna psychoterapia do 30 min. 

15 €

19. Individuálna psychoterapia do 60 min.

25 €

20. Skupinová psychoterapia (za jedného účastníka)

10 €

21. Relaxačná terapia individuálna

15 €

22. Relaxačná terapia skupinová (za jedného účastníka) 

10 €

23. Racionálna, náhľadová, krátkodobá terapia (50 min.)

25 €

24. Rodinná terapia (60 min.)

30 €

25. Kolektívna terapia pre rodinných príslušníkov (za jedného účastníka) 

10 €

C. Administratívne úkony, poplatky

26. Vystavenie lekárskej správy na nelekárske účely

10 €

27. Vystavenie potvrdenia o hospitalizácii pre nelekárske účely 

2 €

28. Vydanie kópie lekárskej správy 

2 €

29. Vydanie kópie receptu (strateného, po strate platnosti)

 2 €

30. Vydanie náhradného potvrdenia o pracovnej neschopnosti

2 €

31. Paušálny poplatok za týždeň hospitalizácie

→ odber elektrickej energie (používanie elektrických spotrebičov - rádiomagnetofón, notebook, chladnička pre pacientov, práčka, žehlička a iné),

→ písacie a športové potreby

5 €

D. Nadštandardné služby

32. Poplatok za hospitalizáciu v nadštandardnej izbe:

32a. Pobyt na nadštandardnej izbe pre 1 osobu na izbe (cena za jeden deň)

25 €

32b. Pobyt na nadštandardnej izbe pre 2 osoby na izbe (cena za jeden deň)

15 €

33. Poplatok za hospitalizáciu - výber izby:

33a. Pre jednu osobu na izbe (cena za jeden deň)

15 €

33b. Pre dve osoby na izbe (cena za jeden deň)

10 €

34. Komunikácia v cudzom jazyku 

10 €

E. Vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe (podľa Zák. č. 576/2004 §38 ods. 3 písm. c) 

35. Vyšetrenie v čase mimo ordinačných hodín v pracovných dňoch, v dňoch pracovného pokoja. 

10 €

36. Vyšetrenie v čase mimo ordinačných hodín v pracovných dňoch, v dňoch pracovného pokoja - po odoslaní z ambulantnej pohotovostnej služby.

 2 €


Vysvetlivky: SOU - stredné odborné učilište, SŠ - stredná škola, VŠ - vysoká škola, ZP - zdravotná poisťovňa/zdravotné poisťovne, PST - psychoterapia, VP - vodičský preukaz, ZD - zdravotná dokumentácia.


Cenník platný od 12. 02. 2024     


AKO ZAPLATIŤ?

Platby prijímame v hotovosti alebo prevodom na bankový účet centra:

IBAN: SK7781800000007000287226

Názov účtu: CPLDZ Košice