Poskytovanie informácií

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice (CPLDZ Košice) je podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinnou osobou.

Informácie sú v CPLDZ Košice poskytované nasledujúcim spôsobom:

 • Podľa §5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú informácie zverejnené v na chodbách v sídle CPLDZ Košice a na internetovej stránke.
 • Žiadateľ o informácie môže podať žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zo žiadosti musí byť zjavné:

 • komu je žiadosť určená (CPLDZ Košice)
 • kto ju podáva (fyzická osoba - meno a priezvisko; právnická osoba - názov alebo obchodné meno žiadateľa)- o aké informácie žiadateľ žiada
 • spôsob sprístupnenia informácií

O poskytnutie informácií je možné požiadať:

 • ústne, osobne: na sekretariáte CPLDZ Košice, Skladná 2, Košice, 1. Poschodie, č. dverí 119, Pondelok až Piatok v čase 7:30 - 11:00 hod.
 • písomne na adrese: CPLDZ Košice, Skladná 2, 040 01 Košice
 • telefonicky : 055/62228488 
 • emailom: cpldz.kosice@gmail.com
 • faxom: 055/6252361

Obmedzenie prístupu k informáciám:

CPLDZ Košice podľa § 8 až §11 nesprístupňuje informácie v prípade, že sa jedná o:

 • sa jedná o informácie, ktoré sú označené za štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovanej ochrane informácií.
 • informácie, ktoré s dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby (písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy...)
 • informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracované v informačnom systéme za podmienok ustanovených zákonom 428/2002.

Lehota sa vybavenie žiadosti:

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií CPLDZ Košice vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 • Zo závažných dôvodov môže CPLDZ Košice predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Opravné prostriedky:

 • Proti rozhodnutiu CPLDZ Košice o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Úhrada nákladov:

 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľov (poštovné).

Cenník | Úkon / Cena

Tlač/kopírovanie:

 • jedna A4 jednostranne čiernobielo / 0,10 €
 • jedna A3 jednostranne čiernobielo / 0,15 €

Zaslanie:

 • internet, fax, telefón
 • poštou
 • zadarmo
 • podľa cenníka Slovenskej pošty

Nosiče, obálky:

 • obálka A6 / 0,02 €
 • obálka A5 / 0,03 €
 • obálka A4 / 0,10 €
 • CD / 1,50 €

Poplatky súvisiace so sprístupnením informácii je možné zaplatiť v pokladni CPLDZ Košice počas pracovných dní alebo bezhotovostne zaslaním na účet:

IBAN: SK7781800000007000287226

Názov účtu: CPLDZ Košice