Ambulantná liečba v CPLDZ Košice pozostáva z individuálnych pohovorov s lekárom, kontrolných vyšetrení u lekára, účasti na skupinovej terapii, klubových aktivitách a odporúčané je tiež užívanie liekov predpísaných lekárom v ambulancii CPLDZ.

Podmienky: dobrovoľný súhlas pacienta, zdravotné poistenie/ prípadne bez zdravotného poistenia vyšetrenia a skupinové aktivity podľa platného cenníka CPLDZ/, vek nad 18 rokov /do 18 rokov so súhlasom pacienta i rodiča/

Cieľová skupina: pacienti s problémami súvisiacimi s užívaním alkoholu, návykových liekov, tabaku, iných psychoaktívnych látok- drog /opiáty, psychostimulancia, kanabinoidy, prchavé látky/, hazardnou hrou, nekontrolovateľným nakupovaním, telefonovaním,účasťou na sociálnych sieťach, internete Doba trvania liečby: odporúčaná je liečba minimálne 1 rok

Ako sa dostať na ambulantnú liečbu:
 • dovŕšený vek 15 rokov
 • preukaz poistenca zdravotného poistenia
 • možnosť liečby aj na plnú úhradu
 • odporúčanie od obvodného lekára prípadne obvodného psychiatra, či iného špecialistu nie je podmienkou
 • pri dobrovoľnej liečbe písomný súhlas pacienta s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nevyhnutný, pre pacientov vo veku od 15 do 18 rokov aj písomný súhlas rodiča resp. zákonného zástupcu
 • v prípade súdom nariadeného liečenia je potrebné nariadenie výkonu ochranného liečenia vydaného príslušným súdom
 • trvalý pobyt v Košiciach nie je podmienkou
Ambulantné programy:
 • slúžia na kontakt s pacientmi, ktorí prejavia záujem o liečbu
 • poskytujú psychiatrickú a psychologickú starostlivosť, odborné poradenstvo
 • individuálna a skupinová psychoterapia
 • substitučná liečba
 • preventívna činnosť
 • ambulantné terapie pre príbuzných pacientov závislých od návykových látok
 • sociálna pomoc a poradenstvo


Psychologická ambulancia: 14.00 hod. do 17.00 hod. /len na základe objednania v ambulancii CPLDZ/ Ambulantná liečba pozostáva z viacerých programov:
 • program dobrovoľnej ambulantnej liečby pacientov so závislosťou od alkoholu
 • program dobrovoľnej ambulantnej liečby pacientov so závislosťou od drog /viacerých psychoaktívnych látok/
 • program dobrovoľnej ambulantnej substitučnej liečby
 • program dobrovoľnej ambulantnej liečby pacientov s nelátkovou závislosťou- hazardné hráčstvo
 • program ochrannej /súdom nariadenej/ ambulantnej liečby
1., Program ambulantnej liečby závislosti od alkoholu

Pozostáva z:
 • prvé vstupné vyšetrenie s lekárom, psychologické vyšetrenie, laboratorne vyšetrenie
 • pravidelné kontrolné vyšetrenia
 • skupinové terapie /pondelok - dátum podľa plánu aktivít/
 • A-kluby /1. a 3. piatok v mesiaci/
 • rodinné terapie
2., Program ambulantnej liečby závislosti od iných psychoaktívnych látok /drog/

Ide o formu ambulantnej liečby, v ktorej okrem individuálnych konzultácií s terapeutom dominuje skupinová psychoterapia. Nasleduje po detoxifikačnej liečbe, popri nej sa v zásade nepodávajú žiadne opiáty.

Pozostáva z:
 • prvé vstupné vyšetrenie s lekárom, psychologické vyšetrenie, laboratorne a toxikologické vyšetrenie
 • pravidelné kontrolné vyšetrenia
 • skupinové terapie /utorky od 14.30 hod-15.30hod/
 • A-kluby /1. a 3. piatok v mesiaci/
 • rodinné terapie
3., Program ambulantnej liečby patologického hráčstva/ gamblingu a iných nelátkových závislostí/

Ide o program s úvodným diagnostickým rozhovorom a pokračovaním v ambulantnej, prípadne lôžkovej liečbe. Významnou súčasťou ambulantnej liečby je skupinová psychoterapia

Pozostáva z:
 • prvé vstupné vyšetrenie s lekárom, psychologické vyšetrenie, laboratorne vyšetrenie
 • pravidelné kontrolné vyšetrenia
 • skupinové terapie, kluby /termín podľa plánu aktivít/
 • rodinné terapie
4., Program ambulantnej liečby závislosti od opiátov – substitučná liečba
Ambulantná substitučná liečba závislosti od opiátov je program dlhodobej medikamentóznej liečby závislých od opiátov/najmä heroínu/. Je určený pre pacientov, ktorí mali opakované neúspešné pokusy o detoxifikačnú a ústavnú režimovú liečbu závislosti od opiátov. Podmienkou pre vstup do programu substitučnej liečby je súhlas pacienta, zdravotné poistenie, vstupné psychiatrické vyšetrenie, súhlas s dodržiavaním pravidioel substitučnej liečby. Odporúčaná doba liečby je 1 rok/ hradené ZP/.

Pozostáva z:
 • prvé vstupné vyšetrenie s lekárom, psychologické vyšetrenie, laboratorne a toxikologické vyšetrenie
 • oboznámenie s pravidlami substitučnej liečby, prijatie pacienta do programu substitučnej liečby / ná základe odporučenia lekára ambulantnou alebo ústavnou formou/
 • pravidelné kontrolné vyšetrenia
 • skupinové terapie /utorky od 14.30 hod-15.30hod/
 • A-kluby /1. a 3. piatok v mesiaci/
 • rodinné terapie

TITULKA    |    PREDSTAVENIE    |    ČO LIEČIME    |    PRINCÍPY LIEČBY    |    UŽITOČNÉ LINKY    |    KONTAKTY
Copyright CPLDZ Košice 2012, Všetky práva vyhradené