Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zriaďovateľskej listiny č. 23099-10/2004-SP zo dňa 22.11.2004 s účinnosťou od 22.12.2004. Predmetom činnosti organizácie je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečby pacientom so závislosťou.

Našou hlavnou úlohou je starostlivosť o jedincov so závislosťou. Liečime pacientov s látkovými aj nelátkovými závislosťami. Venujeme sa hlavne diagnostike a liečbe, ako aj poradenstvu, doliečovaniu a práci s rodinou našich klientov. Našou snahou je komplexná starostlivosť a pomoc všetkým, ktorí kvôli závislosti trpia. Spokojnosť pacientov s poskytovanou liečbou je neustále v centre našej pozornosti.

Základné identifikačné údaje:

Názov: Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Sídlo: Skladná 2, 040 01 Košice
IČO: 35563737
DIČ: 2021916303
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Bodnár, riaditeľ

TITULKA    |    PREDSTAVENIE    |    ČO LIEČIME    |    PRINCÍPY LIEČBY    |    UŽITOČNÉ LINKY    |    KONTAKTY
Copyright CPLDZ Košice 2012, Všetky práva vyhradené