Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice (CPLDZ Košice) je podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinnou osobou.

Informácie sú v CPLDZ Košice poskytované nasledujúcim spôsobom:
Podľa §5 zákona o slobodnom prístupe k informáciam sú informácie zverejnené v na chodbách v sídle CPLDZ Košice a na internetovej stránke.

Žiadateľ o informácie môže podať žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zo žiadosti musí byť zjavné:
- komu je žiadosť určená (CPLDZ Košice)
- kto ju podáva (fyzická osoba – meno a priezvisko; právnická osoba – názov alebo obchodné meno žiadateľa)
- o aké informácie žiadateľ žiada
- spôsob sprístupnenia informácií

O poskytnutie informácií je možné požiadať:
- ústne, osobne: na sekretariáte CPLDZ Košice, Skladná 2, Košice, 1. Poschodie, č. dverí 119, Pondelok až Piatok v čase 7:30 – 11:00 hod.
- písomne na adrese: CPLDZ Košice, Skladná 2, 040 01 Košice
- telefonicky : 055 / 622 28 48
- emailom: cpldz.kosice@gmail.com
- faxom: 055/6252361

Obmedzenie prístupu k informáciam:
CPLDZ Košice podľa § 8 až §11 nesprístupňuje informácie v prípade, že sa jedná o:
- sa jedná o informácie, ktoré sú označené za štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovanej ochrane informácií.
- informácie, ktoré s dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby (písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy...)
- informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracované v informačnom systéme za podmienok ustanovených zákonom 428/2002.

Lehota sa vybavenie žiadosti:
Žiadosť o sprístupnenie informácií CPLDZ Košice vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov môže CPLDZ Košice predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Závažnými dôvodmi sú:
- vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
- vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
- preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Opravné prostriedky:
Proti rozhodnutiu CPLDZ Košice o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Úhrada nákladov:
Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľov (poštovné).

Cenník | Úkon / Cena

Tlač/kopírovanie:
- jedna A4 jednostranne čiernobielo / 0,10 €
- jedna A3 jednostranne čiernobielo / 0,15 €

Zaslanie:
- internet, fax, telefón
- poštou
- zadarmo
- podľa cenníka Slovenskej pošty

Nosiče, obálky:
- obálka A6 / 0,02 €
- obálka A5 / 0,03 €
- obálka A4 / 0,10 €
- CD / 1,50 €

Poplatky súvisiace so sprístupnením informácii je možné zaplatiť v pokladni CPLDZ Košice počas pracovných dní alebo bezhotovostne zaslaním na účet 7000287226/8180.
TITULKA    |    PREDSTAVENIE    |    ČO LIEČIME    |    PRINCÍPY LIEČBY    |    UŽITOČNÉ LINKY    |    KONTAKTY
Copyright CPLDZ Košice 2012, Všetky práva vyhradené