Závislosť od psychoaktívnych látok

Psychoaktívne látky / návykové látky, drogy / sú prírodné, alebo syntetické látky, ktoré spôsobujú prechodné, subjektívne príjemné zmeny v prežívaní života a ktoré sú schopné vyvolať závislosť.

Závislosť od psychoaktívnych látok je chronická psychická porucha, ktorú charakterizuje skupina psychopatologických príznakov, telesných príznakov a zmien správania.

Podľa diagnostických kritérií MKCH-10 je na stanovenie diagnózy závislosti od psychoaktívnych látok potrebná súčasná prítomnosť aspoň troch z nasledujúcich všeobecných príznakov závislosti:
  • baženie / craving / - silná, nutkavá túžba po droge
  • porucha kontroly užívania drogy
  • abstinenčný syndróm charakterizovaný abstinenčnými príznakmi / napr. potenie, nepokoj, nespavosť, tras, úzkosť.../
  • zmeny tolerancie / zvýšenie, klesanie /
  • dominovanie problematiky užívania drog v myslení / zaujatie užívaním látky, činnosti nevyhnutné k zaobstaraniu, užívaniu, alebo zotaveniu sa z účinkov látky prejavujúce sa opustením, alebo zredukovaním iných záujmov, záľub../
  • pokračovanie v užívaní drogy napriek nepriaznivým následkom
Na vzniku závislosti od psychoaktívnych látok sa podieľajú tri skupiny etiologických faktorov. Sú to: vlastnosti návykových látok, psychologické a biologické charakteristiky jedinca a sociálne a kulturálne faktory / faktory prostredia /. Závislosť od psychoaktívnych látok je multifaktoriálne podmienená porucha, pričom je dôležitá vzájomná interakcia jednotlivých faktorov.TITULKA    |    PREDSTAVENIE    |    ČO LIEČIME    |    PRINCÍPY LIEČBY    |    UŽITOČNÉ LINKY    |    KONTAKTY
Copyright CPLDZ Košice 2012, Všetky práva vyhradené