Psychiatrická starostlivosť:
Psychiatrická starostlivosť je prvým krokom k liečbe závislosti. Psychiatrickým vyšetrením začína ambulantná aj ústavná liečba v našom zariadení. Psychiater počas klinického vyšetrenia na základe kritérii platnej medzinárodnej klasifikácie chorôb určí, či sa u vyšetrovaného jedinca jedná o závislosť od psychoaktívnej látky. Lekár posúdi a diagnostikuje aj prípadné ďalšie psychické problémy a poruchy (napr. úzkostné poruchy, depresívne poruchy). Na základe zisteného stavu následne určí potrebnú farmakologickú liečbu, laboratórne a toxikologické vyšetrenia, indikuje psychoterapeutickú starostlivosť (individuálnu, skupinovú, rodinnú). Farmakologická liečba je pravidelnou súčasťou liečby abstinenčných príznakov pri závislosti od akejkoľvek psychoaktívnej látky. Takéto užívanie liekov je len dočasné, v prvých dňoch detoxifikácie. Postupne sú v priebehu niekoľkých dní dávky liekov znižované až liek vysadíme. Pri závislosti od alkoholu a opiátov je namieste aj dlhodobejšie užívanie farmák. Pri závislosti od alkoholu je cieľom takejto liečby potlačenie chuti na alkohol. Druhou možnosťou je užívanie liekov, ktoré pri užítí alkoholu navodzujú nepríjemné pocity. Pri závislosti od opiátov (najmä heroín) poskytujeme dlhodobú substitučnú liečbu, ktorá predstavuje náhradu užívaných opiátov. Je však súčasťou komplexnejšej režimovej liečby.

Psychologická starostlivosť:
V liečbe pacientov posudzujeme aj celkový psychický stav a kondíciu. Vzhľadom na výrazné poškodenie psychických funkcií pri užívaní psychoaktívnych látok realizujeme psychodiagnostické vyšetrenia za účelom posúdenia jednotlivých psychických funkcií (hlavne intelekt, pamäť). Psychologické vyšetrenie je súčasťou ambulantnej aj ústavnej liečby.

Psychoterapia:
Hlavným cieľom v liečbe závislosti je zmena postojov jednotlivca. Psychoterapia je liečebnou zložkou, pri ktorej má pacient možnosť hovoriť a posudzovať svoje vlastné názory a argumenty spoločne s terapeutom (individuálna psychoterapia), v skupine jedincov so závislosťou (skupinová psychoterapia), prípadne spoločne so svojimi rodinnými príslušníkmi (rodinná terapia). Psychoterapeutická liečba je dlhodobá, pozostáva z opakovaných stretnutí. Každú z foriem psychoterapie poskytujeme na základe dohovoru s pacientom.

TITULKA    |    PREDSTAVENIE    |    ČO LIEČIME    |    PRINCÍPY LIEČBY    |    UŽITOČNÉ LINKY    |    KONTAKTY
Copyright CPLDZ Košice 2012, Všetky práva vyhradené